Quy trình quản trị rủi ro

Quy trình

Giải pháp được xây dựng nhằm giải quyết quy trình tổng thể hoạt động kiểm toán của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bao gồm: nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, kiểm toán, báo cáo, khắc phục sau kiểm toán... hoàn toàn tự động và chuyên nghiệp.

Xem chi tiết »

Rủi ro

Rủi ro

Giải pháp giúp nhận diện, đo lường, đánh giá, kiểm soát tất cả các rủi ro phát sinh trong từng nghiệp vụ, hoạt động, quy trình. Các thông số, tham số, cấu hình quản trị rủi ro của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cập nhật nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Xem chi tiết »

Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kiểm toán, báo cáo khắc phục sau kiểm toán được trình bày và tổ chức khoa học, đầy đủ các thông tin dữ liệu cần quản lý bao gồm: phân loại theo phát hiện kiểm toán, phân loại rủi ro, nguồn gốc rủi ro, theo kiểm toán viên, theo khả năng khắc phục...

Xem chi tiết »


giải pháp kiểm toán nội bộ - quản trị

Quản trị. Dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng.

Phân hệ này giúp quản lý cấu hình các thông số hệ thống một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Các tham số chung được quản lý tập trung, cũng như thuận tiện trong việc thay đổi cập nhật nâng cấp không phụ thuộc vào quy mô hoạt động, số lượng sản phẩm dịch vụ, đối tượng kiểm toán.


giải pháp kiểm toán nội bộ - rủi ro

Rủi ro. Nhận diện, đo lường đánh giá, kiểm soát.

Giải pháp giúp nhận diện đo lường đánh giá kiểm soát tất cả các rủi ro phát sinh trong từng nghiệp vụ, hoạt động, quy trình. Các thông số, tham số, cấu hình quản trị rủi ro của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cập nhật nhanh chóng và chuyên nghiệp.


giải pháp kiểm toán nội bộ - kế hoạch

Kế hoạch. Định kỳ và đột xuất.

Giải pháp giúp tự động hóa, quá trình lập kế hoạch kiểm toán hàng năm và kế hoạch kiểm toán đột xuất chuyên nghiệp theo kế hoạch kiểm toán hiện đại (Risk base auditing).


giải pháp kiểm toán nội bộ - rủi ro

Kiểm toán. Tự động hóa quy trình kiểm toán năm và quy trình kiểm toán, cuộc kiểm toán.

Giải pháp giúp việc thực hiện việc kiểm toán các cuộc kiểm toán thực hiện từ khâu lập kế hoạch, đánh giá rủi ro và thực hiện các bước chi tiết để kiểm toán một đối tượng bao gồm: chi nhánh, phòng ban, quy trình, sản phẩm... theo cấp độ rủi ro đã được đánh giá.


giải pháp kiểm toán nội bộ - khắc phục

Khắc phục. Thuận tiện, nhanh chóng.

Giải pháp giúp các đối tượng kiểm toán báo cáo khắc phục, giải trình các nội dung kiểm toán hoàn toàn trực tuyến. Đối tượng kiểm toán sẽ được cấp user để giải trình các nội dung cần khắc phục sau kiểm toán cũng như cập nhật các bằng chứng khắc phục lên hệ thống.


giải pháp kiểm toán nội bộ - báo cáo

Báo cáo. Chi tiết, đầy đủ, trực quan.

Giải pháp được thiết kế giúp cho các nhà quản lý tổng hợp các báo cáo kiểm toán đầy đủ trực quan theo các tiêu chí: phân loại theo rủi ro, mức độ phát hiện, theo đối tượng, theo kiểm toán viên... hỗ trợ xuất báo cáo ra các định dạng excel, pdf và một số định dạng khác.


giải pháp kiểm toán nội bộ - quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng. Chi tiết và chuyên nghiệp.

Giải pháp hỗ trợ quản lý chất lượng kiểm toán tổng thể từ kiểm soát chất lượng của kiểm toán viên, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, soát sét báo cáo kiểm toán, báo cáo khắc phục sau kiểm toán, lưu trữ hồ sơ kiểm toán theo các checklist.


giải pháp kiểm toán nội bộ - xếp hạng hệ thống kiểm soát

Xếp hạng hệ thống kiểm soát. Minh bạch và nhất quán.

Giải pháp hỗ trợ đánh giá hệ thống kiểm soát của các đơn vị, chi nhánh căn cứ trên các kết quả của từng cuộc kiểm toán để tự động chấm điểm, xếp hạng hệ thống kiểm soát và phân loại theo các cấp độ như: tốt, trung bình, yếu, ngoài ra báo cáo còn chỉ ra tổng số phát hiện theo các cấp độ rủi ro cao, trung bình, thấp, số lần rủi ro lặp lại của các lần kiểm toán trước... giúp các nhà quản lý chấn chỉnh hoạt động giúp an toàn hệ thống.


giải pháp kiểm toán nội bộ - sổ tay

Sổ tay. Thuận tiện, cập nhật.

Giải pháp tích hợp chức năng nhằm quản lý và cung cấp các thông tin, quy định, quy trình tác nghiệp, sổ tay hành nghề của kiểm toán viên giúp các đoàn kiểm toán, kiểm toán viên tra cứu thuận tiện, nhanh chóng, chính xác trong quá trình kiểm toán.


giải pháp kiểm toán nội bộ -dữ liệu đối tượng

Dữ liệu đối tượng. Cập nhật, chi tiết.

Giải pháp giúp theo dõi, cập nhật thường xuyên và liên tục các biến động của đối tượng kiểm toán theo thời gian nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động lập kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán, tra cứu thông tin quá trình kiểm toán.

Giải pháp kiểm toán nội bộ IAS PRO™ giúp NH, TCTC,tập đoàn, tổng c.ty kiểm toán, nhận diện, kiểm soát rủi ro,giảm thiểu tổn thất tự động hóa quy trình kiểm toán