Kết quả TOEIC được chấp nhận ở đâu ?

Kết quả bài thi được chấp nhận rộng rãi bởi các công ty, các chương trình đào tạo tiếng Anh và các tổ chức chính phủ trên khắp thế giới.

  • Các công ty sử dụng bài thi TOEIC để đánh giá sự tiến bộ của các chương trình dạy tiếng Anh, để tuyển chọn và đề bạt cán bộ và đưa ra các đánh giá chuẩn ở từng địa điểm khác nhau
  • Các chương trình tiếng Anh sử dụng TOEIC để phân lớp cho học sinh, sinh viên, phù hợp với trình độ của mỗi người, đồng thời phản ánh được sự tiến bộ của học sinh cũng như tính hiệu quả của chương trình đào tạo
  • Các tổ chức chính phủ sử dụng TOEIC để đánh giá sự tiến bộ của các khóa đào tạo tiếng Anh, để tuyển dụng, đề bạt và thuê nhân viên

Câu hỏi liên quan

1. Kết quả TOEIC được chấp nhận ở đâu ?
2. Hình thức thi Toeic ?
3. TOEIC là gì ?
Kết quả TOEIC được chấp nhận ở đâu ?