Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ sửa đổi

Kiemtoannoibo.vn: Các chuẩn mực đã không thay đổi từ 1 tháng 1 năm 2009, Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ đã ban hành những chuẩn mực cập nhật vào tháng 10 năm 2010. ACCA đã áp dụng các chuẩn mực IIA đối với các thành viên đang thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. chuẩn mực của IIA là bắt buộc trên toàn thế giới đối với các thành viên của IIA và đối với các ứng cử viên đang học lấy chứng chỉ IIA, và những chuẩn mực sửa đổi sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

IIA đã ban hành chuẩn mực đầu tiên vào năm 1978 và những chuẩn mực này hầu như không đổi một thời gian dài, và sau đó đã được chỉnh sửa hoàn toàn vào tháng 6 năm 2001. Kể từ đó, những chuẩn mực đó dần dần được nâng cao sau năm lần sửa đổi tiếp theo bao gồm cả lần sửa đổi mới nhất này. Những lần sửa đổi đã có tác động đến việc phát triển các chuẩn mực, tăng từ 2.216 từ vào tháng 6 năm 2001 lên 5241 từ vào tháng 1 năm 2011 (xem bảng bên dưới). Bản sửa đổi mới nhất chỉ dài hơn 8% so với lần sửa đổi trước đó.

Kiểm toán viên nội bộ được ban thực sự để có các chuẩn mực xúc tích như thế. Thiết lập những chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISAs) về kiểm toán nội bộ, những chuẩn mực này vượt quá 200.000 từ, không có lý do gì mà kiểm toán viên nội bộ lại không quen thuộc với các chuẩn mực áp dụng đối với họ. Trong khi những chuẩn mực kiểm toán quốc tế chỉ dựa trên những nguyên tắc, thì chuẩn mực của IIA không chỉ dựa trên những nguyên tắc mà còn chỉ tập trung vào chính những nguyên tắc đó.

Các chuẩn mực của IIA được phát triển theo một quy trình cẩn thận và minh bạch được thực hiện bởi Ủy ban chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế và được giám sát bởi một ủy ban giám sát.

Những chuẩn mực hình thành một phần của Khung chuẩn mực thực hành chuyên nghiệp Quốc tế của IIA. Các bộ phận khác bắt buộc của Ủy ban kiểm toán nội bộ quốc tế là Đạo luật về đạo đức và định nghĩa về kiểm toán nội bộ. Phần không bắt buộc bao gồm Tư vấn thực hành, Hướng dẫn thực hành và các Văn bản thông cáo khác

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ trình bày những thay đổi quan trọng trong các chuẩn mực cho năm 2011. Chúng tôi bỏ qua những thay đổi nhỏ trong các văn bản, sự thay đổi đó không làm thay đổi ý nghĩa của các chuẩn mực mà chỉ là làm cho các chuẩn mực này đơn giản hơn. Không có thay đổi nào về Đạo luật về đạo đức hay định nghĩa của kiểm toán nội bộ. Một số thay đổi được giải thích trong các chuẩn mực, nhưng người đọc nên nhớ rằng những giải thích này là một phần của chính các chuẩn mực và được xem là bắt buộc. Đính kèm trong Những chuẩn mực này là một loạt thuật ngữ định nghĩa của các từ ngữ xuất hiện trong các chuẩn mực. Tại thời điểm này, không có điều khoản bổ sung nào được bao gồm trong bảng thuật ngữ này, nhưng bốn định nghĩa đã được sửa đổi.

Điều lệ kiểm toán nội bộ

Giải thích chuẩn mực 1000 đã được sửa đổi yêu cầu rằng điều lệ thiết lập tính chất của mối quan hệ báo cáo chức năng của giám đốc kiểm toán điều hành với hội đồng quản trị. Trong khi “báo cáo chức năng” không được định nghĩa trong bảng từ vựng, thì sự giải thích chuẩn mực 1110 về “sự độc lập tổ chức” cho thấy rằng sự độc lập tổ chức đạt được khi giám đốc điều hành báo cáo chức năng cho hội đồng quản trị; và giải thích này lần đầu tiên đưa ra ví dụ về báo cáo chức năng cho Ban giám đốc khi:

  • Phê duyệt Điều lệ kiểm toán nội bộ
  • Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro
  • Phận các thông tin từ giám đốc điều hành kết quả hoạt động kiểm toán nội bộ có liên quan đến kế hoạch của tổ chức và các vấn đề khác
  • Phê duyệt quyết định về việc bổ nhiệm và sa thải giám đốc điều hành kiểm toán
  • Thực hiện các yêu cầu phù hợp của quản lý Giám đốc điều hành kiểm toán để xác định xem có phạm vi hay hạn chế nguồn lực nào không phù hợp không.

Trước đây, chuẩn mực 1110 về sự độc lập của tổ chức đòi hỏi giám đốc điều hành kiểm toán phải xác nhận với hội đồng quản trị, ít nhất là hàng năm, về sự độc lập tổ chức của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Lưu ý rằng “báo cáo chức năng” không bao gồm báo cáo về kết quả của công tác kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, chuẩn mực 2060 tiếp tục cho biết rằng việc báo cáo cho nhà quản lý cấp cao và hội đồng quản trị phải bao gồm báo cáo về rủi ro đáng kể và các vấn đề kiểm soát, bao gồm cả rủi ro gian lận, vấn đề quản trị, và các vấn đề khác cần thiết hoặc theo yêu cầu của quản lý cấp cao và hội đồng quản trị.

Đảm bảo chất lượng của Kiểm toán nội bộ

Các chuẩn mực tiếp tục yêu cầu rằng sự đảm bảo chất lượng và chương trình cải tiến đối với hoạt động kiểm toán nội bộ phải bao gồm cả đánh giá nội bộ và độc lập (chuẩn mực 1310) và đánh giá nội bộ phải bao gồm “sự giám sát liên tục” và “đánh giá định kỳ”. Các chuẩn mực không quy định khoảng thời gian tối đa (có thể là hàng năm hoặc không) giữa các đánh giá định kỳ là một phần của quy trình đánh giá nội bộ, nhưng các chuẩn mực vẫn yêu cầu là những đánh giá độc lập phải được tiến hành ít nhất năm năm một lần (chuẩn mực 1312) .

Việc giải thích chuẩn mực 1312 về trình độ và sự độc lập của những người đánh giá hay những đội đánh giá phù hợp với việc tiến hành đánh giá độc lập đã được làm rõ. Hiện này, chuẩn mực này thừa nhận rằng việc học lý thuyết có thể đóng góp vào sự thẩm quyền cần thiết để thực hiện công việc này khi kết hợp với kinh nghiệm và sự giải thích hiện nay chỉ ra rằng mỗi cá nhân trong đội không cần có tất cả các năng lực cần thiết nhưng năng lực của toàn bộ đội thì cần phải đủ điều kiện. Sự giải thích này cũng đặt ra những trách nhiệm rõ ràng đối với giám đốc điều hành kiểm toán phải sử dụng khả năng đánh giá chuyên nghiệp của mình để đánh giá xem liệu một người đánh giá độc lập tiềm năng hay đội đánh giá có thể hiện đầy đủ thẩm quyền của mình hay không.

Sử dụng cách diễn đạt “phù hợp với chuẩn mực quốc tế về tính thực hành chuyên nghiệp của kiểm toán nội bộ”

Một giải thích khác đã được thêm vào chuẩn mực 1321. Bản thân chuẩn mực là không thay đổi, nó cho rằng “Giám đốc điều hành kiểm toán có thể quy định rằng hoạt động kiểm toán nội bộ chỉ phù hợp với chuẩn mực quốc tế về thực hành chuyên nghiệp Kiểm toán nội bộ nếu kết quả của việc bảo đảm chất lượng và chương trình cải tiến hỗ trợ cho quy định này”.

Sự giải thích mới của chuẩn mực 1321 là:

“Hoạt động kiểm toán nội bộ phù hợp với các chuẩn mực khi nó đạt được những kết quả mô tả trong văn bản Đinh nghĩa Kiểm toán Nội bộ, Đạo luật về Đạo đức, và chuẩn mực. Các kết quả của việc đảm bảo chất lượng và chương trình cải tiến bao gồm các kết quả của các đánh giá nội bộ và độc lập. Tất cả các hoạt động kiểm toán nội bộ sẽ cho các kết quả về đánh giá nội bộ. Hoạt động kiểm toán nội bộ tồn tại ít nhất là 5 năm cũng sẽ cho kết quả của những đánh giá độc lập.”

Giá trị tăng thêm

Chuẩn mực Hiệu suất 2000 quy định giám đốc điều hành kiểm toán phải quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ để tăng thêm giá trị cho tổ chức. Đôi khi, sự lo lắng đã được thể hiện trong định nghĩa của IIA về “giá trị tăng thêm” và bây giờ đã được thay đổi trong bảng thuật ngữ với từ ngữ thay đổi tương tự được thêm vào sự giải thích của chuẩn mực 2000, tức là:

“Hoạt động kiểm toán nội bộ làm tăng giá trị cho tổ chức (và các bên liên quan) khi nó cung cấp sự đảm bảo khách quan và có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, quản trị rủi ro, và quy trình kiểm soát.”

Như vậy, sự đảm bảo kiểm toán nội bộ thực sự rất có giá trị.

Quan điểm Kiểm toán nội bộ

Lần đầu tiên, các chuẩn mực 2011 giải quyết vấn đề đầy thách thức về quan điểm kiểm toán nội bộ - cả ở cấp độ tham gia và cấp độ quan điểm tổng thể. Trên khắp thế giới, kiểm toán viên nội bộ hiện đang có mức độ nhiệt tình khác nhau về cách diễn đạt Quan điểm kiểm toán, thường có liên quan đến mức độ mà môi trường địa phương của họ là tranh chấp. Các chuẩn mực mới được nhóm theo cách như vậy để không phải bắt buộc đưa ra Quan điểm kiểm toán, nhưng phải cung cấp hướng dẫn bắt buộc về cách tiếp cận để được thực hiện khi có quan điểm được đưa ra.

Như ở phần đầu của quy trình kiểm toán khi phát triển kế hoạch tương lai của hoạt động kiểm toán nội bộ, chuẩn mực 2010.A2 mới yêu cầu:

“Giám đốc điều hành kiểm toán phải xác định và xem xét những kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao, hội đồng quản trị và các bên liên quan khác về quan điểm kiểm toán nội bộ và những kết luận khác.”

chuẩn mực 2410-A1 đã được mở rộng và co một cách giải thích mới nhằm bao gồm cả Quan điểm kiểm toán ở cấp độ tham gia kiểm toán cá nhân, cụ thể như sau:

“Sự truyền đạt cuối cùng của các kết quả tham gia phải bao gồm quan điểm và/hoặc các kết luận tổng thể của kiểm toán viên nội bộ. Khi ban hành, quan điểm hay kết luận đó phải tính đến những kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao, hội đồng quản trị, và các bên liên quan khác và phải được hỗ trợ bởi hệ thống thông tin đầy đủ, đáng tin cậy, có liên quan, và hữu ích.”

“Giải thích: “Quan điểm ở cấp độ tham gia có thể là những xếp hạng, kết luận, hay bản mô tả khác của các kết quả. Sự tham gia như thế có thể liên quan đến kiểm soát quanh một quy trình cụ thể, rủi ro, hoặc đơn vị kinh doanh. Việc xây dựng những quan điểm như thế yêu cầu sự xem xét về các kết quả tham gia và ý nghĩa của chúng.”

Chuẩn mực 2450 mới về Quan điểm tổng thể tương tự được thể hiện theo cách có cân nhắc: “Khi một quan điểm tổng quát được ban hành, nó phải tính đến những kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao, hội đồng quản trị, và các bên liên quan khác và phải được hỗ trợ với những thông tin đầy đủ, đáng tin cậy, có liên quan, và hữu ích.”

‘Giải thích:

‘Sự truyền đạt sẽ xác định:

  • phạm vi, bao gồm khoảng thời gian mà quan điểm có liên quan đến
  • giới hạn phạm vi
  • xem xét tất cả các dự án liên quan bao gồm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bảo đảm khác
  • rủi ro hay khuôn khổ rủi ro, hay những tiêu chí khác được sử dụng làm cơ sở cho quan điểm tổng thể
  • quan điểm tổng thể, bản đánh giá, hoặc kết luận đạt được.

Lý do cho quan điểm tổng thể không thuận lợi phải được đưa ra.”

Nhà cung cấp dịch vụ độc lập

Lần đầu tiên, Tíêu chuẩn 2070 mới và sự giải thích đã đưa phần nhà cung cấp các dịch vụ kiểm toán nội bộ vào chuẩn mực, quy định trách nhiệm dịch vụ giúp tổ chức nhận thức được rằng chính bản thân tổ chức đó phải có trách nhiệm đảm bảo có một hoạt động kiểm toán nội bộ hiệu quả:

“Nhà cung cấp dịch vụ độc lập và trách nhiệm kiểm toán nội bộ của một tổ chức “

Khi một nhà cung cấp dịch vụ độc lập phục vụ hoạt động kiểm toán nội bộ, thì nhà cung cấp phải làm cho tổ chức nhận thức được rằng tổ chức này có trách nhiệm cho việc duy trì hoạt động kiểm toán nội bộ có hiệu quả.

“Giải thích: 'Trách nhiệm này được thể hiện thông qua việc đảm bảo chất lượng và chương trình cải tiến nhằm đánh giá sự tuân thủ Định nghĩa Kiểm toán nội bộ, Đạo luật về đạo đức, và chuẩn mực.”

Quản trị Rủi ro kiểm toán

Chuẩn mực 2120 về Quản trị rủi ro vẫn không thay đổi:

‘Hoạt động kiểm toán nội bộ phải đánh giá tính hiệu quả và góp phần cải thiện quy trình quản trị rủi ro.”

Văn bản bổ sung đã đã được thêm vào phần giải thích của chuẩn mực này nhằm làm rõ ràng hơn rằng những đánh giá về quản trị rủi ro các kiểm toán viên nội bộ có thể xảy ra trên một số cam kết kiểm toán:

“Hoạt động kiểm toán nội bộ có thể thu thập thông tin để hỗ trợ cho sự đánh giá này trong rất nhiều cam kết. Kết quả của những cam kết này khi được đánh giá cùng lúc sẽ giúp người đọc hiểu được quy trình rủi ro của tổ chức quản lý và sự hiệu quả của các quy trình đó.”

Kết luận

Chuẩn mực sửa đổi thể hiện sự cải tiến theo lịch sự phát triển. Theo thời gian, có thể đây sự đổi mới này sẽ được ghi nhớ nhất đối với việc giới thiệu những quan điểm kiểm toán nội bộ vào chuẩn mực. Điều đáng chú ý là IIA tiếp tục xem xét rằng kiểm toán nội bộ là độc lập (và có khả năng cung cấp sự đảm bảo độc lập cho hội đồng quản trị) khi nó báo cáo mang tính chức năng đến hội đồng quản trị, và báo cáo mang tính hành chính cho nhà quản lý.

Bao gồm trong các Têu chuẩn có liên quan đến sự thuê ngoài toàn bộ hay một phần về hoạt động kiểm toán nội bộ cũng là một bước tiến quan trọng, trong bối cảnh này các chuẩn mực nhấn mạnh rằng vai trò của các giám đốc điều hành kiểm toán vẫn cần phải duy trì trong nội bộ. Nếu trường hợp này xảy ra thì cần quan tâm đến việc đảm bảo rằng sự độc lập của giám đốc điều hành kiểm toán không bị ảnh hưởng đến các trách nhiệm điều hành khác của họ trong doanh nghiệp.

td_mvc69774
Andrew Chambers tóm tắt những thay đổi về chuẩn mực của Hiệp hội kiểm toán quốc tế (IIA), đã được thông qua bởi ACCA và sẽ áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2011.