Lập kế hoạch kiểm toán

Ngày 11/7, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 và phát động phong trào thi đua 365 ngày lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập KTNN.
td_mvc64427

Andrew Chambers tóm tắt những thay đổi về chuẩn mực của Hiệp hội kiểm toán quốc tế (IIA), đã được thông qua bởi ACCA và sẽ áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2011.
td_mvc69776
hệ thống, giải pháp, phần mềm kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp